امروز : دوشنبه, 25 تیر 1397
شما همانی هستید که می خورید
4/00 امتیاز از 1 رای
 آشپزی  |     |   134

محققان دانشگاه آکسفورد نشان دادند که تغذیه ی موجودات بر چینش دی ان ای ژن های آن ها تاثیر می گذارد. در مطالعه ای بر روی دو گروه از انگل ها، محققان متوجه تفاوتی در چینش دی ان ای آن ها شدند که می تواند به دلیل ترکیب غذایی آن ها باشد. دکتر استیون کلی از بخش علوم گیاهی دانشگاه آکسفورد گفت: موجودات، دی ان ای خود را با استفاده از قمست هایی که از غذاها به دست می آورند می سازند. فرضیه ی ما آن بود که ترکیب غذای مورد استفاده می تواند دی ان ای آن موجود را تغییر دهد.

آیا می توان تفاوت های ژنتیکی یک پاندا که گیاه خوار است را نسبت به یک خرس قطبی که گوشت خوار است پیش بینی کرد؟

برای این که این فرضیه را مورد آزمون قرار دهیم، گروه های ساده ای از انگل ها را به عنوان یک سیستم مدل انتخاب کردیم. این انگل ها، اجداد یکسانی داشتند اما به گونه ای تکامل پیدا کردند که موجودات متفاوتی را بیمار کنند و غذاهای متفاوتی بخورند.
ما دریافتیم که مقادیر متفاوت نیتروژن در تغذیه ی یک انگل، باعث تغییر در دی ان ای او می شود. به خصوص انگل هایی که در تغذیه ی آن ها نیتروژن کم و شکر زیاد وجود داشت، چینش دی ان ای آنهایی که نیتروژن کمتری نسبت به انگل ها با تغذیه ی نیتروژن و پروتئین زیاد مصرف می کردند، متفاوت بود.
این مطالعه شامل انگل های یوکاریوتیک (کینتوپلاستیدا) و انگل های باکتریایی (مولیکوتس) بود که حیوانات و گیاهان متفاوتی را میزبان خود قرار می دهند.
نتایجی که بر اساس مدل ریاضی نوآورانه ای که توسط محققین طراحی شده بود، به دست آمدند، رابطه ای را بین متابولیسم سلولی و تکامل نشان داند که در گذشته پنهان شده بود. این نتایج، نگرش تازه ای به ما داد که چگونه چینش دی ان ای می تواند نسبت به تغذیه های متفاوت، تاثیر پذیرد.
علاوه بر این ها، تیم محققین دریافت که می توان تغذیه ی موجودات را با بررسی چینش دی ان ای در ژن های آن ها، پیش بینی کرد.
امیلی سوارد، جزو گروه نویسندگان این مقاله گفت: تا کنون نامشخص بود که چرا موجوداتی که بسیار رابطه ی نزدیکی با هم دارند، می توانند در چینش ژنتیکی خود متفاوت باشند. با کنار هم قرار دادن متابولیسم و ژنتیک که دو جنبه ی پایه ای زیست شناسی هستند، یافته هایمان را در این زمینه بهبود دادیم.
جواب دادن به این سوال دشوار است، چرا که عوامل بسیاری هستند که بر چینش دی ان ای یک موجود تاثیر می گذارد. اما می توان با استفاده از مطالعه ی ما، درصد بالایی از این تفاوت ها را توضیح داد و با استفاده از مدارک نشان داد که ما همان چیزی هستیم که می خوریم.
حال داریم در موجودات پیچیده تر بررسی هایمان را انجام می دهیم که ببینیم آیا به همین نتایج می رسیم .


برچسب ها :