امروز : جمعه, 29 تیر 1397
تعبیر خواب بیمارستان تعبیر خواب ملاقاتی نزدیکان در بیمارستان
4/00 امتیاز از 1 رای
 مد لباس  |     |   103

تعبیر خواب بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان + تعبیر خواب ملاقاتی نزدیکان در بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان تعبیر خواب ملاقاتی نزدیکان در بیمارستان تعبیر خواب بیمارستان روانی تعبیر خواب بستری شدن در بیمارستان تعبیر خواب پرستاری در بیمارستان – اگر خوابی مرتبط با بیمارستانی را مشاهده کرده اید و به دنبال تعابیر و معانی آن هستید پس این مطلب را مطالعه نمایید.

تعبیر خواب بیمارستان تعبیر خواب ملاقاتی نزدیکان در بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان از نظر آنلی بیتون


اگر فردی در خواب ببیند که در بیمارستانی بستری است تعبیرش این است که باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کند.

اگر کسی در خواب ببیند که به قصد ملاقات مریضی به بیمارستان می رود تعبیرش خبر بدی مربوط به حال یکی از نزدیکان است.

همچنین ببینید : تعبیر خواب بهشت

تعبیر دیدن بیمارستان از نظر لوک اویتنهاو


چنان که خواب بیمارستانی را در خواب دیدی تعبیرش این است که شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت.
اگر در درون بیمارستان بودید نشانه از خبر های غمگین دارد و غم و غصه به شما نزدیک میشود.

تعبیر خواب بیمارستان از دید اچ میلر


اگر در خواب خود بیمارستانی را مشاهده کردی تعبیرش آن است که به ملاقاتی مریضی خواهید رفت.
اگر فردی در خواب ببیند که از بیمارستانی مرخص میشود تعبیرش آن است که قصد دارد در انجام کارهایش به خود متکی باشد.
اگر در خواب خود دیدید که به عنوان یک پرستان در بیمارستان مشغول به کار هستید نشانه این است که از یکی از اطرافیانتان ناراحت و غمگین میشوید.

حتما بخوانید : تعبیر خواب زندان + تعبیر خواب زندانی شدن خود و زندانی شدن دیگران

تعبیر خواب بیمارستان از دید کتاب سرزمین رویاها


اگر فردی در خواب خود بیمارستانی را مشاهده کرد تعبیرش این است که فلاکتی خواهد افتاد.
اگر در خواب دیدید که بیمارستانی به وسیله افراد مذهبی اداره میشود تعبیرش این است که امیدتان را به خدا بسپارید.

اگر کسی در خواب بیمارستان روانی را مشاهده کرد یعنی باید افکار و اعمالش بیشتر کنترل شود.

تعبیر خواب بیمارستان


برچسب ها :