امروز : یکشنبه, 03 تیر 1397
تعبیر خواب خیانت تعبیر خواب خیانت زن به مرد و خیانت مرد به زن
3/00 امتیاز از 1 رای
 مد لباس  |     |   556

تعبیر خواب خیانت

تعبیر خواب خیانت + تعبیر خواب خیانت زن به مرد و خیانت مرد به زن

تعبیر خواب خیانت تعبیر خیانت زن به مرد تعبیر خیانت مرد به زن تعبیر خواب خیانت و زن دوم تعبیر خواب کامل خیانت . اگر در رابطه با خیانت خوابی دیده اید این مطلب را مطالعه نمایید.

تعبیر خواب خیانت تعبیر خواب خیانت زن به مرد و خیانت مرد به زن

خواب های خیانت با خود شما مرتبط هستند خواب مورد خیانت واقع شدن بسیار شایع است و افرادی که در خواب می بینند همسرشان به آن ها خیانت کرده آن قدر این خواب را جدی می گیرند که ممکن است از نظر عاطفی به هم بریزند و حتی احساس کنند شاید این یک هشدار درباره خیانت همسرشان در دنیای واقعی است. اما حقیقت این است که این خواب متداول کاملاً نمادین است، پس به خاطر داشته باشید که تمام افرادی که در خواب خیانت ظاهر می شوند، در واقع نشان دهنده احساس یا ناخودآگاه شما هستند، نه خود آنان.

شخصی پریشان و مضطرب به نزد امام صادق (ع) رسیدند حضرت پرسیدند که تو را چه شده است چرا اینقدر ناراحت و سراسیمه هستی پاسخ دادند سحرگاه خواب دیدم که زن دوم گرفته ام و همسرم پس از فهمیدن این موضوع بشدت ناراضی بودند و من را نفرین می کردند حضرت پاسخ دادند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد

حتما بخوانید : تعبیر خواب جن + تعبیر خواب جن در خانه و تعبیر خواب ترسیدن از جن

تعبیر خواب خیانت از دید محمد بن سیرین


ثروت است- اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

تعبیر خواب خیانت از دید جابر مغربی


تعبیر خواب بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد ، سود و نیکی است

تعبیر خواب خیانت از دید معبرین غربی


تعبیر خواب خیانت ، اختلاف و تضاد در روابط عاطفی است

تعبیر خواب خیانت زن

کتاب سرزمین رویاها:

زن یا نامزد شما، شخص دیگری را درآغوش می کشد: تنهایی و گرفتارییک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست: احتمال دارد که حامله باشد.

آنلی بیتون:

اگر زنی در خواب دو شوهر داشته باشد، بیانگر آن است که دست به کارهایی می زند که رسوایی به همراه دارد. اگر خواب ببینید شوهرتان به زنی دیگر دل بسته است، علامت آن است که شوهرتان به زودی از محیط خانواده دلسرد می شود و در جستجوی خوشبختی به جایی دیگر می رود.همانطور که گفته شد معمولا خیانت به صورت بی اعتنایی و ترک معشوق رخ خواهد داد. تعبیرگران غربی برای دیدن این دسته خواب ها نیز تعابیر جداگانه ای را بیان کرده اند.


برچسب ها :